การจัดการความรู้ KM

   

Smart Farmer

องค์ความรู้ฮอร์โมนรกหมูและน้ำหมักขี้หมู

 
การปลูกถั่วเขียว โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนไข่

Smart Office

 

โครงการสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประจำปี 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ

   
ศูนย์เรียนรู้ KM

การถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน MRCF ระดับอำเภอ