ข่าวย้อนหลัง
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณฐมน เก่งกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้และสาธิตการทำแคลเซียมโบรอน ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสำนักขุนเณร.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกันตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดทดสอบดินแบบรวดเร็ว......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร........คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นายพรชัย แก้วเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอดงเจริญ และนางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายพรชัย แก้วเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอดงเจริญ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา09.00 น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา09.30 น. นายพรชัย แก้วเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2561.....คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดเก็บต้นทุนการผลิตและผลผลิตข้าวโพด.....คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณฐมน เก่งกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกแปลงใหญ่.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"..........คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพด....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 5 เมษายน 2561เวลา 08.30น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานรณรงค์และสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญๆด้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 3 เมษายน 2561เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2561ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงเจริญ.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้ นางสาวณฐมน เก่งกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อผลิตฮอร์โมนไข่.......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 2 หมู่ 3.......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 2 หมู่ 4.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญร่วมกับทีมขับเคลื่อนประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 2 หมู่ 8......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณฐมน เก่งกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกแปลงใหญ่(มะม่วง).....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงโลก ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่2 หมู่ 6....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับทีม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 1 ......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 12 มีนาคม2561 เวลา09.30น นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 1 คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มิบหมายให้ นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลวังงิ้วใต้......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ได้รับมอบหมายจาก นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอดงเจริญ ให้เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเรื่อง การเกษตรทฤษฏีใหม่.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบลตำบลสำนักขุนเณร.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงหารไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลวังงิ้วใต้......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเขียน.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา13.30น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญและทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (Drestrict Meetting:DM)......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ มอบหมายให้นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตำบล ลงตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชโครงการ......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น.นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลวังงิ้วใต้.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.00น.นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสิมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลสำนักขุนเณร .......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลห้วยร่วม จัดเวทีครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์.......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสิมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง จำนวน 30 ราย.......คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดงเจริญ....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร..คลิกอ่านรายละเอียด
ตรวจแปลงพืชหลากหลาย ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางมะยมเนียม สุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และนางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนทหารในพื้นที่ ได้ออกตรวจแปลงเกษตรกร ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาว อัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกตรวจแปลงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย หมู่ที่ 3, 4 และ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เกษตรกร 16 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 80 ไร่ ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 27 กันยายน 2559 นางสาวอัญชลี  ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ออกติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4...คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3...คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 นาง มะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 25-29 เมษายน 2559 นาง มะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายวัฒนา  แซ่ลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการ 4) ชื่อโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมู่ที่ 3...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 22 เมษายน 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการ 4) ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ...คลิกอ่านรายละเอียด